منو
  دسته بندی

شعب دریافت کارت

*** لازم به ذکر است در این شعب ارائه کارت فقط به اعضاء نظامی مربوط به سازمان امکان پذیر میباشد..

کانون بازنشستگان آجا :

کانون بازنشستگان ناجا :

کانون بازنشستگان وزارت دفاع :